За да откриете ресторант е необходимо да посетите Областната агенция по безопасност на храните , където се намира обекта и да попълните Заявление за регистрация за обект за обществено хранене, образец БАБХ №109 и списък на групите храни, които ще се предлагат в обекта,образец БАБХ №85.

HACCP или ХАСЕП за ресторант

Необходимо е да декларирате ,че обектът отговаря на приложимата нормативна уредба и хигиенните изисквания спрямо дейностите и храните , който са заявени.

Заявявате, че ресторанта има разработени добри производствени и търговски практики и система за анализ на опасностите и критичните контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо (HACCP).

 • Заплаща се такса от 34 лв. на място в ОДБХ или в банка.
 • Ресторанта за да отговаря на изискванията на Закона за храните  и Наредба №5 за хигиена на храните следва да е устроен по следния начин:
 • Трябва да има вход за зареждане на храни и материали, както и битово помещения за персонала ,оборудвано с гардероб за съхранение на личните вещи на персонала и санитарен възел за работещите.
 • Следват склад за сухи продукти и хладилен склад.
 • Подготвителните площи за червено месо, бяло месо, риба, зеленчуци и яйца са оборудвани с мивки и работни плотове към тях.
 • Топла кухня е оборудвана с необходимите топлинни съоръжения за термична обработка на храните.Осигурена е мивка за измиване на кухненската посуда и отделна мивка за измиване на ръцете на кухненския персонал.
 • Разбира се трябва да има и шубер за готовата продукция и шубер за мръсната трапезна посуда.

Много важно е да няма пресичане на технологичните пътища.

Ресторанта трябва да има и умивалня за трапезна посуда с три мивки , захранени с топла и студена вода. Ако няма възможност да се осигурят  3 мивки , може  с 1 мивка и миялна машина към нея.

Умивалнята трябва да има изход за отпадъци или рециклиращо устройство монтирано към мивката.

Разбира се това са стандартни процедури и разяснения  в най общия смисъл за изисквания при разкриване на ресторант.

Ако са Ви необходими по подробни указания , изготвяне на документация и извършване на оглед на избрания от Вас ресторант ние ще ви консултираме.

Телефон за контакт +359-988-844-534
Имейл:haccpbs@gmail.com
Адрес:гр.Бургас, ул.”Трайко Китанчев №26 , ет.3 , среден
Консултант: Катинка Ангелова

Основните предимства на HACCP за хранителния бизнес са

 • Спестява парите на Вашия бизнес в дългосрочна перспектива
 • Повишават се стандартите за безопасност на храните 
 • Гарантира ви , че отговаряте на всички изисквания на закона 
 • Дава ви добра организация за производството, складиране , дистрибуция и реализация на безопасна храна 
 • Предлага добра организация на персоналa , като насърчава екипната работа и повишава ефективността
 • Ще имате надлежна защита в съд