За да можем да оценим какво представлява Вашия обект и съответно да ви предложим примерна цена и срокове за изпълнение, моля попълнете и изпратете следната форма за изработване на система за самоконтрол ДХП и ДТП (добри хигиенни практики и добри търговски практики). Системата за самоконтрол ще бъде съобразена с всички изисквания на

Закона за храните и БАБХ (Българска Агенция по Безопастност на Храните)

Запитване за система за самоконтрол

 

Основните предимства на HACCP за хранителния бизнес са

  • Спестява парите на Вашия бизнес в дългосрочна перспектива
  • Повишават се стандартите за безопасност на храните 
  • Гарантира ви , че отговаряте на всички изисквания на закона 
  • Дава ви добра организация за производството, складиране , дистрибуция и реализация на безопасна храна 
  • Предлага добра организация на персоналa , като насърчава екипната работа и повишава ефективността
  • Ще имате надлежна защита в съд