История на HACCP (ХАСЕП)

Началото на НАССР датира от 1959 г. и е свързано с космическата програма на НАСА (САЩ) за осигуряването на безопасна храна за астронавтите и представлява система за самоконтрол , основаваща се на научен подход за осигуряване безопасността на храната по цялата верига от добиването на суровините до крайния потребител. HACCP системата е установена в хранително вкусовата промишленост на редица страни. Codex Alimentaris,прилага НАССР като международен стандарт. САЩ ,страните членки на европейския съюз и много други страни в световен мащаб използват НАССР като основа за разработване на нормативни разпоредби , регулиращи дейността в хранително-вкусовата индустрия. НАССР е превантивен подход за осигуряване на безопасността на храните и серия от последователни дейности в  етапа на нейното планиране по подобие на методиката „Анализ на потенциалните грешки и последствия” (FMEA). НАССР системата е научно обоснован и систематичен подход. Той се концентрира по-скоро върху предотвратяване възникването на рискови фактори, отколкото върху изследването и инспектирането на крайния продукт. Превенцията залегнала в основата на системата на НАССР, има два ключови елемента

Предвиждане на проблема

Разработване на НАССР план

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТИ В БАБХ

За да се извършва търговска дейност с храни в България е необходимо да регистрирате обект, съгласно чл.23 от Закона за храните (Д.в., бр.52/2020г., в сила от 09.06.2020г.)
За получаване на регистрация е необходимо следното:

 1. Посещавате ОДБХ към областен град, където се намира обекта ( магазин, кафене, щанд за търговия с храни, заведение за хранене, ресторант, бистро, склад за търговия на едро и дребно на храни и др.)
 2. Попълвате Заявление за регистрация и списък на групите храни (образецКХ-1 и приложение към него)
  Забележка: Заявлението и групите храни, може да изтеглете безплатно от нашия сайт:haccp-bg.net
 3. Прилагате копие от документ за въвеждане в експлоатация на обекта, по чл. 177,ал.3 от ЗУТ –когато е приложимо.
 4. Копие от разрешение за строеж по чл. 41,ал.1 от ЗУТ за стопански и второстепенни постройки.
 5. Копие от разрешение за поставяне по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ за преместваеми обекти. Забележка: Прилагате този документ, който отговаря на статуса на обекта.
 6. Договор за наем или документ за собственост на помещението.
 7. Документ за платена такса

Забележка: Обикновено таксата се заплаща в Банка и в много редки случаи на място в ОДБХ.

След подаване на документите в БАБХ обекта се регистрира в електронен регистър до 5-тия работен ден, но не можете да започнете работа преди 14-тия ден, считано от датата на подаване на документите съобразно изискванията на чл. 26 (7) и (9) от Закона за храните, обн. в Д.В бр. 52/2020г.
Проверката от служители на ОДБХ е до 60-тия ден, но не по-рано от 14-тия ден, тоест обекта трябва да работи преди проверката. 
Към настоящия момент не се издава книжна бланка, а регистрацията е само на електронен носител. 

  Изработка на HACCP за цяла България

  Можете да поръчате изработка на HACCP (ХАСЕП) или други услуги от всеки град в България.

  Основните предимства на HACCP за хранителния бизнес са

  • Спестява парите на Вашия бизнес в дългосрочна перспектива
  • Повишават се стандартите за безопасност на храните 
  • Гарантира ви , че отговаряте на всички изисквания на закона 
  • Дава ви добра организация за производството, складиране , дистрибуция и реализация на безопасна храна 
  • Предлага добра организация на персоналa , като насърчава екипната работа и повишава ефективността
  • Ще имате надлежна защита в съд