НАССР система - често задавани въпроси при прилагане:

1. Необходимо ли е HACCP система за малка сладкарска работилница със временен статут за производство на нетрайни сладкарски изделия и предлагане на място? Съгласно чл. 18 ал. 1 от Закон за храните обн. ДВ бр. 90/99 г., изм. ДВ бр. 31/2006 г. производителите и търговците на храни внедряват , прилагат и поддържат система за анализ на опасностите и критични контролни точки , а когато цялостното внедряване е неприложимо – процедури в съответствие с принципите на HACCP . Във връзка с категорията на обекта и според степента на риска се изисква прилагането на необходимите процедури , основани на принципите на НАССР така , че от страна на оператора с храни да се докаже , че опасностите са индентифицирани и могат да бъдат контролирани. Основната отговорност носи лицето , което произвежда или търгува с храни. То трябва да докаже , че избраният от него и прилаган вариант на система за управление на риска е ефективен и гарантира безопасността на храните. Има разработено и одобрено от компетентните органи Ръководство за добри практики и НАССР за бранша на хранителната индустрия – сладкаропроизводство. Ръководството е базово и би могло да помогне при разработването на система за управление на безопасността на храните в обекта.

2. Къде можем да открием списъка на консултантските фирми , изготвящи системата HACCP? РЗИ или Агенцията по храните не разполагат със списък на консултанските фирми. Лицензирани фирми извършват сертификация по ISO.

3. Фирмите трябва ли да са лицензирани? В Законодателството няма изискване НАССР процедурите да бъдат сертифицирани. Всяка инициатива за предприемане на такова сертифициране произлиза като частна инициатива на производителя или търговеца. Ефективността на системата за управление безопасността на храните се доказва в хода на официалния контрол , чрез извършване на инспекции и одити от страна на компетентните органи.

4. Кога е крайния срок за изготвяне на HACCP система? Срокът за внедряването , приложението и поддържането на системата е датата на влизането на република България в ЕС на 01.01.2007 г. За всички новосъздадени хранителни обекти е задължително изготвянето на HACCP система преди самата им регистрация.

5. Кои са 7-те принципа на HACCP системата? През 1992 год. Националния Консултативен Комитет по Микробиологични Критерии издаде последната версия на HACCP в Международното списание за микробиология на храните. Комитетът е посочил седем принципа, които определят процеса на HACCP.

Основните предимства на HACCP за хранителния бизнес са

  • Спестява парите на Вашия бизнес в дългосрочна перспектива
  • Повишават се стандартите за безопасност на храните 
  • Гарантира ви , че отговаряте на всички изисквания на закона 
  • Дава ви добра организация за производството, складиране , дистрибуция и реализация на безопасна храна 
  • Предлага добра организация на персоналa , като насърчава екипната работа и повишава ефективността
  • Ще имате надлежна защита в съд