За да откриете кафене или фреш бар е необходимо да попълните Заявление за регистрация за обект за обществено хранене, образец БАБХ №109 и списък на групите храни , които ще се предлагат в обекта, образец БАБХ №85.

HACCP или ХАСЕП за кафене и фреш бар

Необходимо е да декларирате , че обектът отговаря на приложимата нормативна уредба и хигиенните изисквания спрямо дейностите и храните , който са заявени.

Заявявате, че кафенето има разработени добри производствени и търговски практики и заплащате 34 лева на място в ОДБХ или в банка.

За фреш бара  се изисква освен добри производствени и търговски практики и процедури по HACCP.

Какво представлява ДПП и ДТП или познати сред търговците като – система за самоконтрол?

Системата за самоконтрол се състои от няколко програми:

 1. Сграда , помещение и оборудване ;
 2. Приемане на храни;
 3. Съхранение на храните ;
 4. Технологична обработка на храните - описва се технологията на приготвяне на фрешове ,
 5. Хигиена в обекта;
 6. Лична хигиена на персонала;
 7. Обучение на персонала;
 8. Дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
 9. Изтегляне на храни от обекта ( бракуване);
 10. Управление на отпадъците
 11. Документация

За фреш бара процедурите по HACCP преминават през 12 стъпки за да се докаже безопасността на приготвения прясно изцеден сок от плодове и зеленчуци.

Описва се също с какви чаши ще се предлагат напитките. Може да се сервират в чаши за еднократна употреба , както и в стъклени.

Устройството на помещенията и работните зони при кафене и фреш бара са почти еднакви с изкючение на мокрия бюфет.

Устройство на помещения за кафене:

 • Вход за зареждане на храни и материали

Забележка:

Ако липсва вход за зареждане, в системата за самоконтрол - в програма входящ контрол на храни се записва , че зареждането става извън работно  време:

 • Склад за  съхранение на храни
 • Санитарно битов филтър за персонала
 • Санитарен възел

Забележка:

Ако кафенето е с малка площ и персонал до 5 човека се изисква само една тоалетна.

 • Мокър бюфет с две мивки  с течаща студена и топла вода.

Забележка:

Ако се работи само със съдове за еднократна употреба е необходимо само 1 мивка.

Устройство на помещения за фреш бар:

Същите помещения, с изключение на мокрия бюфет

На бар плота се изисква 2 мивки захранени с течаща студена и топла вода и още една мивка за измиване на плодовете за фреш.

Ако са Ви необходими по подробни указания , изготвяне на документация и извършване на оглед на избрания от Вас  фреш бар или кафене ние Ви предлагаме професионална помощ и консултация.

Телефон за контакт +359-988-844-534
Имейл:haccpbs@gmail.com
Адрес:гр.Бургас, ул.”Трайко Китанчев №26 , ет.3 , среден
Консултант: Катинка Ангелова

Ние предлагаме професионално изготвяне на системата за самоконтрол .

Основните предимства на HACCP за хранителния бизнес са

 • Спестява парите на Вашия бизнес в дългосрочна перспектива
 • Повишават се стандартите за безопасност на храните 
 • Гарантира ви , че отговаряте на всички изисквания на закона 
 • Дава ви добра организация за производството, складиране , дистрибуция и реализация на безопасна храна 
 • Предлага добра организация на персоналa , като насърчава екипната работа и повишава ефективността
 • Ще имате надлежна защита в съд