1. Оглед и консултация на място от специалист в областта на храните , преди сключване на договора за наем и преди входиране на документи в ОДБХ Бургас.(Целта на тази услуга е клиента да добие представа  , дали наетото от него помещение , отговаря на изискванията на закона за храните. Дали са покрити изискванията за сгради и съоръжения , до колко са спазени изискванията за квадратура , обзавеждане и оборудване .

2 .Изготвяне и внедряване на (ДХП и ДТП)добри практики и НАССР система. (Съгласно изискванията на Закона за храните всички заведения за обществено хранене , магазини за хранителни стоки  , складове за съхранение и дистрибуция на храни ,както и всички производства произвеждащи храни трябва да имат изготвени и внедрени добри практики(ССК )и НАССР система. Разработката представлява 2 папки с документация  , според изискванията и обучение на управителя , за да не се допускат продажба и съхранение на некачествени и опасни за здравето храни и продукти. Изготвяне на писмени инструкции за улесняване работата на персонала и правилните стъпки при приемане  , съхранение и продажба на храните , хигиенното поддържане на обекта  , както и необходимите стъпки за изтегляне на храни от пазара, както и 5 бонус термометъра от нас за клиента.

3. Неограничен по брой и във времето консултации , във връзка с възникнали въпроси по прилагане и внедряване на ССК и НАССР в обекта.

4. Подаване на документи в ОДБХ-Бургас за регистрация и пререгистрация на заведения за обществено хранене , обекти за търговия с храни и транспортни средства за търговия с храни.

5. Обучение на управителя и персонала , както и водене на писмената документация от специалист на фирмата за отразяване на практическото прилагане на разработените програми  , процедури и инструкции. (Тази услуга представлява попълване на чек листове или дневници във връзка с прилагането на ССК. Попълват се данни в дневник входящ контрол , лична хигиена , температурен режим , изтегляне на храни от пазара  , ДДД обработка и хигиена в обекта).

 

Основните предимства на HACCP за хранителния бизнес са

  • Спестява парите на Вашия бизнес в дългосрочна перспектива
  • Повишават се стандартите за безопасност на храните 
  • Гарантира ви , че отговаряте на всички изисквания на закона 
  • Дава ви добра организация за производството, складиране , дистрибуция и реализация на безопасна храна 
  • Предлага добра организация на персоналa , като насърчава екипната работа и повишава ефективността
  • Ще имате надлежна защита в съд