За да откриете дюнер е необходимо да подадете заявление за регистрация , Образец БАБХ №109 и да попълнете групите храни към него . Прилагате също договор за наем или документ за собственост и документ за платена такса в размер, определен в Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните(34лв.)

HACCP или ХАСЕП за дюнер

За да отговаряте на нормативната уредба и хигиенните изисквания е необходимо следното:

Дюнера , трябва да има разработена система за самоконтрол и процедури по HACCP , както и персонала , който работи там да е обучен , съгласно изискванията за боравене с храни.

Всички работещи трябва да имат редовно заверени лични здравни книжки и да ги представят на контролните органи при поискване.

Как да бъде  оборудван един дюнер за да отговаря на изискванията на БАБХ ?

 • вход за зареждане
 • складова площ
 • санитарен възел с мивка с течаща студена и топла вода

Забележка: Много важно изискване е вратата на тоалетната да не се отваря към помещения , където се обработват храни.Трябва да има предверие или коридор.

 • подготвителни площи за обработката на месо (пилешко или свинско) и зеленчуци
 • топла зона , където е разположен шиша за дюнера и фритюрниците

Забележка: Над топлинното съоръжение е необходима аспирация за отвеждане на изпаренията и миризмите извън работното помещение.Ако помещението не е самостоятелно , а над него има жилищни площи е необходимо вентилацията да е изведена над билото на сградата.

 • шубер за издаване на готовата продукция

Всички тези насоки и препоръки са съвсем общи за да може търговеца да се ориентира в стъпките и правилата  за откриване на този тип заведение за обществено хранене.

Разбира се дюнера , може да бъде заявен като павилион или като бърза закуска в зависимост от помещенията и асортимента.

За да вземете правилното решение и да получите Удостоверение за регистрация от БАБХ  е необходимо да получите професионална помощ и консултация.

Ние можем да изготвим система за самоконтрол , процедури по HACCP и да извършим оглед на помещението , което стопанисвате в удобно за Вас време и в кратки срокове.

тел. за контакт +359-988-844-534
консултант:       Катинка Ангелова
гр.Бургас, ул.”Трайко Китанчев „№ 26, ет.3, ап.среден

 

Основните предимства на HACCP за хранителния бизнес са

 • Спестява парите на Вашия бизнес в дългосрочна перспектива
 • Повишават се стандартите за безопасност на храните 
 • Гарантира ви , че отговаряте на всички изисквания на закона 
 • Дава ви добра организация за производството, складиране , дистрибуция и реализация на безопасна храна 
 • Предлага добра организация на персоналa , като насърчава екипната работа и повишава ефективността
 • Ще имате надлежна защита в съд